• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 11 - 07 - 2018 - Excursie naar de Wolvetinte


  Op 10 july wie der in "Blomkes-ekskurzje" op de Wolvetinte. In stik as 14 minsken ha dêr in prachtige simmerjûn trochbrocht. Mei Fouke de Vries en Siebe Tjalma as fertellers oer it ûntstean en de fûgels en Durk Postma fan Staatsbosbeheer as blomkesman. Meielkoar ha we in slach om it wetter west. Allinne it stik bij de Fluessen lâns wie noch ferbean terrein want der rinne en sweve noch in hiele soad jonge fûgels om. 
  Wat is it in geweldich moai en ryk gebied....

  (Ytsie Galama-Bonekamp)

       Terug  • Yn.Ge.Wikkel
  • roeloffopma.nl
  • Ida Hylkema
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Buma
  • Houtkachelwarmte
  • Ytsen Renema
  • Hielkje van der Wal
  • Gebr. Van der Wal
  • Wereldwinkel Workum
  • Slapen in It Heidenskip  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl