• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 03 - 05 - 2016 - Bloemzaad op de Buurt!


  Blommesie op 'e Buurt!
   
  Yn 'e bocht yn 'e Hel is moandei-temiddei 2 maaie hiel hurd wurke.
  Mei skeppen, skoffels en harken waard besocht  it ûnkrûd en de hurde boaiem de baas te wurden. Dit mei it doel om
  der in moai blommemengsel yn te siedzjen. Nei djipgeand oerlis is der dochs op in bepaald stuit beslist dat it eins wol tiid waard foar wat groffer geskut en doe is der in stik ark bij de Buma's wei ophelle. Doe wie it gau oan it siedzjen ta. Yn de tuskentiid koe der sittend yn de blommen dy't der al stean, gesellich picknickt wurd.
  No is it wachtsjen op de beloofde blommepracht. Der't nei't wij hoopje flinters, bijen en oare ynsekten op ôfkomme.
  Ek yn Warkum op Thomashôf, sil inselfde soart strook ynsiedde wurde. It is in kado  oan de mienskip krigen fan Fûgelwacht Warkum e.o. dy't dit jier 60 jier bestiet.  

   

  Bloemzaad op de Buurt!

  In de bocht in de Hel is op maandagmiddag 2 mei heel hard gewerkt.
  Met scheppen, schoffels en harken werd geprobeerd het onkruid en de harde bodem de baas te worden. Dit met het doel om er een mooi bloemenmengsel in te zaaien. Na diepgaand overleg is op een bepaald moment toch maar besloten dat het wel eens tijd werd voor wat zwaarder geschut en toen is er een werktuig bij de Buma’s opgehaald. Daarna was men gauw aan het zaaien toe. In de tussentijd kon er, zittend tussen de al aanwezige bloemen, gezellig worden gepicknickt.
  Nu is het wachten op de beloofde bloemenpracht. Het is nu maar te hopen dat er vlinders, bijen en andere insecten op afkomen.
  Ook in Workum op de Thomashôf zal eenzelfde soort strook ingezaaid worden. Het is een kado aan de gemeenschap, gekregen van de Fûgelwacht Workum e.o., die dit jaar 60 jaar bestaat.

   

    Terug  • Ida Hylkema
  • Ytsen Renema
  • Gebr. Van der Wal
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Skerven
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Slapen in It Heidenskip
  • De Wolvetinte
  • Buma
  • Houtkachelwarmte
  • roeloffopma.nl
  • Wereldwinkel  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl