• Bedrijven
 • Voorzieningen
 • Algemeen
 • Sport
 • Cultureel
 • Overig
 • Links
 • Sport

  Biljartvereniging It Krytsje
  Gerard Heins, Heidenskipsterdyk 1, 8724 HP It Heidenskip, 0515-541979

   
  Fierljepvereniging It Heidenskip
  Sietske Stellingwerf, Kerkhoflaan 13, 8723 BW  Koudum, 06- 22017686 
  www.fierljeppe.nl

  Touwtrekvereniging It Heidenskip
  Aaltje Nieuwland, Kalverkamp 22, 8414 LD Nieuwehorne,  06-11132096
  www.ttvitheidenskip.nl

  Volleybalvereniging HVV
  W. Huitema, Lange Leane 20, 8711 HK Workum, 0514-523325
  hvvitheidenskip@gmail.com  • Ida Hylkema
  • Houtkachelwarmte
  • De Wolvetinte
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Buma
  • Wereldwinkel
  • Gebr. Van der Wal
  • Ytsen Renema
  • roeloffopma.nl
  • Skerven
  • Slapen in It Heidenskip  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl