• Nieuws
 • Agenda
 • Regio nieuws
 • Regio agenda

 • Nieuws archief
 • 15 - 02 - 2018 - Pleatsenboek te bestellen met korting


  It Heidenskipster Pleatsenboek is hast klear! Op 2 juny 2018 wurdt it op de dei fan de reuny fan âld-Heidenskipsters en Heidenskipsters presintearre. It boek beskriuwt de histoarje fan 74 pleatsen en al harren bewenners. It wurdt yn kleur printe op A4-formaat en is likernôch 500 siden tsjok.

  Jo kinne it boek bestelle fia e-mail pleatsen@gmail.com ûnder fermelding fan: namme, adres, wenplak en oft it ferstjoerd wurde moat of dat jo it op 2 juny 2018 yn it Heidenskip ophelje.

  It boek kostet € 45,00
  Foar opstjoeren komt der foar elk boek € 10,00 by.

  Rekkennûmer: NL51 RABO 0314 2043 50 mei de namme “Boek Pleatsen” ûnder fermelding fan namme en oantal.

   Koarting: Bestelle jo foar 1 maart 2018 dan kostet it boek € 40,00 + de eventuele ferstjoerkosten

   It is faaks wol aardich, om alfêst in foarpriuwke te jaan út it boek “Heidenskipster Pleatsen” oer de pleats Ald Nazareth: Klik hjir.

  Mei groetnis,
  De Pleatsenkommisje
  Michiel Galama
  Sjoerd Huitema
  Dieuwke Jorritsma-Kuipers
  Gerrit Twijnstra

  pleatsen@gmail.com 

   

    Terug  • Gebr. Van der Wal
  • Skerven
  • Buma
  • De Wolvetinte
  • Ytsen Renema
  • Wereldwinkel
  • Houtkachelwarmte
  • roeloffopma.nl
  • Bouwkundigburo Kampen
  • Yn.Ge.Wikkel
  • Ida Hylkema
  • Slapen in It Heidenskip  it-heidenskip.nl - Makke troch Roelof Fopma.nl